Shiny Shelf
By Mark Clapham on 06 November 2009 Comments Off

Lipstick vigilantism.